NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) navazuje na svého předchůdce, Blokový grant pro NNO, jehož prostřednictvím NROS v letech 2006–2010 přerozdělila ve třech výzvách téměř 9,5 milionu EUR na podporu projektů neziskových organizací. České neziskové organizace tak budou mít opět příležitost získat v příštích třech letech podporu na své projekty z prostředků FNNO v celkové výši 205 milionů Kč. FNNO je financován z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (2009–2014).

Více o programu

Web FNNO

Program překlenovací pomoci 3P

V rámci Programu 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

Více o programu

Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice.

Více o programu

Web sbírkového projektu

Neziskovka roku

Neziskovka roku je nové nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice. Ocenění vychází ze zázemí NROS a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“. Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti.

Více o programu

Web ocenění

Včasná pomoc dětem

Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Více o programu

Grantový program Plzeňský Prazdroj

Společnost Plzeňský Prazdroj realizuje podporu regionů a komunit v regionech, ve kterých působí, ve spolupráci s Fórem dárců a Nadací rozvoje občanské společnosti. V letošním roce se společnost zaměří na podporu projektů v oblasti oživování veřejného prostoru Plzně, ochrany přírodního bohatství Beskyd a komunitního rozvoje okolí pivovaru ve Velkých Popovicích. Reflektuje tak na specifické potřeby regionů, v nichž působí.

Více o programu

Vila Čerych

Vila Čerych je památkově chráněný objekt, který v květnu roku 2001 získala NROS darem od bratří Čerychů. S ohledem na poslání NROS a přání bratří Čerychů se vila stala vzdělávacím a kulturním centrem. Vila Čerych nabízí prostory pro semináře, konference a reprezentativní akce také jiným organizacím.

Více o vile

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena