NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Cesta ke spolupráci – rozvoj česko-norského partnerství

Cílem projektu bylo podpořit spolupráci českých a norských NNO prostřednictvím vytvoření databáze českých a norských organizací, s cílem přispět k založení možné partnerské spolupráce a efektivní a snadné komunikace mezi potenciálními partnery. Informační internetový portál byl zpřístupněn ve třech jazycích (čeština, norština, angličtina) na adrese www.ppnetwork.cz a obsahuje podrobné informace o NNO, které působí ve stejných oblastech jako organizace v dárcovských zemích.

V neposlední řadě proběhly v rámci projektu studijní cesty NNO do Norska a semináře pro zástupce českých a norských NNO pořádané jak v České republice, tak v Norsku.

Bližší informace o výsledcích projektu najdete na webových stránkách www.ppnetwork.cz.

Program byl ukončen k 31. 12. 2010.

Norská inspirace – kultura občanského života v česko-norském dialogu

Publikace pojatá jako „most mezi Nory a Čechy“ a posloužíla oběma stranám k výměně poznatků z různých oblastí společenského a kulturního života, zejména pak k výměně zkušeností s fungováním občanské společnosti (tematizovány byly otázky rozdílného historického vývoje, problémy v uplatňování hodnot občanské společnosti, odlišný vztah státu a politické moci k občanské společnosti apod.).

Publikace bude cenným zdrojem informací o probíhajících veřejných debatách v Česku a Norsku, o citlivých ekologických tématech a civilizačních otázkách, které klademe sobě, Evropě i světu (například vztah k Evropské unii, znečištění životního prostředí, ochrana kulturních tradic, spolupráce soukromého a neziskového sektoru na řešení celospolečenských témat, pohledy na současnou ekonomickou krizi apod.). Publikace se tak stane výrazným impulsem k dalšímu sbližování dvou zdánlivě odlehlých kultur, zemí a lidí – navázaná spolupráce s norským partnerem a s norskými autory vytvoří bázi pro další možnost diskuzí, setkávání a výměnu informací.

Po vydání publikace se uskutečníla panelová diskuze s norskou i českou účastí k hlavnímu tématu – výměně zkušeností s fungováním občanské společnosti.

Publikace byla poskytnuta novinářům a masovým médiím, školám, univerzitám a široké veřejnosti. Zároveň publikace vyšla i v norské mutaci a bude určena jak norskému partnerovi, tak i dalším zájemcům z norské strany.

Publikace je ke stažení ZDE.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena