NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Blokový grant pro NNO - Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska založily v roce 2004 tři nečlenské státy Evropské unie: Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království. Jejich cílem bylo posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšíření Evropě, která by umožnila členským zemím EU a EHP plně se účastnit dění na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy dárců s příjemci pomoci – mimo jiné i s Českou republikou.

V rámci finančních mechanismů bylo v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) byla v rámci těchto mechanismů vybrána v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a rozdělila ve třech výzvách celkovou částku 9 300 000 €.

V rámci Blokového grantu byly podpořeny projekty ve třech prioritních oblastech: posílení multikulturního prostředí v komunitách a posílení lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu (61 podpořených projektů); podpora děti a mladistvých se specifickými problémy (54 podpořených projektů) a ochrana životního prostředí (66 podpořených projektů). Program byl ukončen k 30.4.2011.

Více informací o výsledcích programu Blokový grant naleznete na webových stránkách www.blokovy-grant.cz.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena