NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR)

V letech 1999 až 2007 získala NROS prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 83 845 000 Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. Do roku 2006 z výnosů z nadačního jmění realizovala program Lidská práva, ve kterém rozdělila v letech 2001 až 2006 celkem 8 554 663 Kč formou nadačních příspěvků na projekty NNO.

V roce 2007 již NROS zvláštní program na podporu lidských práv z výnosů z nadačního jmění nevyhlásila. Postupovala podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID za předchozí kalendářní rok.

Povinná výše (0,5 průměrný PRIBID pro rok 2006) činila 1 045 039,10 . Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2007 splnila ve sbírkovém projektu Pomozte dětem!. Pro účely NIF byly vyčleněny (současně jsou uvedeny také v projektu Pomozte dětem!) následující nadační příspěvky, které byly uděleny ve veřejném výběrovém řízení pouze vybraným nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví), a to v celkové výši 2 183 274 Kč.

Informace o plnění povinnostech NIF v letech 2008 - 2011 jsou uvedeny ve výročních zprávách NROS v kapitole Finanční zpráva a audit.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena