NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Transition Facility

Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud nebyla ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi dostačující. Zároveň byl zaměřen na oblasti, které nebylo možné financovat ze strukturálních fondů. Program byl naplánován na období 2004 – 2006, ale čerpání prostředků na jednotlivé projekty probíhalo až do roku 2009. Celková výše finančních prostředků, které byly z tohoto programu k dispozici pro Českou republiku, byla 35,8 mil €. Část prostředků, kterou spravovala NROS, byla vyhrazena na grantová schémata pro NNO.  Všechny ostatní prostředky Transition Facility byly určeny pro veřejnou správu. NROS v rámci 6 výzev podpořila celkem 118 projektů v oblasti občanské společnosti částkou 4 904 287,44 €.

V roce 2004 byla pro Českou republiku vyčleněna částka 17,1 milionů €. NROS jako jediná nestátní implementační agentura administrovala část programu Transition Facility 2004 v oblasti „acquis communautaire“ (soubor právních předpisů EU), která byla zaměřena výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, a to prostřednictvím dvou programů v celkové výši 3 943 638 €. 

Hlavním cílem programu Transition Facility 2004 - Zvyšování efektivity činnosti nestátních neziskových organizací na ochranu spotřebitelů, byla podpora implementace „acquis“ v oblasti ochrany spotřebitelů, tj. zvýšení schopnosti českých organizací zabývajících se touto problematikou účinně hájit zájmy spotřebitelů na domácím trhu. Program byl realizován v období 2004 – 2006 ve dvou výzvách, přičemž v první bylo podpořeno 8 projektů, v druhé výzvě podporu získalo celkem 19 projektů. Mezi 27 projektů bylo celkem přerozděleno 1 188 629 € při maximální výši grantu 50 000 €.

V druhém programu Transition Facility 2004 - Posilování činnosti NNO monitorujících a prosazujících zájmy občanů, byla hlavním cílem podpora implementace „acquis“ v oblastech, které nestátní neziskové organizace monitorují nebo v nichž prosazují a hájí zájmy občanů („advocacy“), bylo v rámci dvou výzev podpořeno celkem 61 projektů ve výši 2 755 009 € při maximální výši grantu 50 000 €. Základní priority programu byly zaměřeny na boj proti korupci, diskriminaci a na ochranu životního prostředí.  

V roce 2006 proběhla výzva k předkládání žádostí v rámci programu Transition Facility 2005 - Posilování činnosti NNO při implementaci antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis. Vyčleněná částka 781 227 € byla rozdělena mezi 18 projektů. Hlavním cílem tohoto programu bylo prostřednictvím aktivit NNO podporovat implementaci antidiskriminační legislativy pomocí informování veřejnosti a specifických cílových skupin, dále prostřednictvím monitorování způsobu implementace antidiskriminační legislativy, a také implementace Směrnice o rasové rovnosti a Směrnice o rovnosti v zaměstnání.

V roce 2008 vyhlásila NROS výzvu k podání návrhů projektů v rámci programu Transition Facility 2006 – Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních aktivit. Vyčleněné prostředky ve výši 542 017 € byly přerozděleny mezi 12 projektů, jejichž realizace probíhala v období 2008 - 2009. Cílem programu bylo zlepšení situace romské menšiny prostřednictvím mimoškolního vzdělávání romských dětí a mládeže a posílení jejich integrace do české společnosti. Cíl programu vyplynul z Analýzy postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže, která byla zpracována společností Gabal & Consulting za účelem identifikace hlavních potřeb romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, ještě před zpracováním grantového schématu.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena