NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Informace pro realizátory podpořených projektů z programu Včasná pomoc dětem

Komunikace s NROS

Do předmětu e-mailu vždy napište číslo Smlouvy o realizaci = číslo projektu: 14xxxx. Pro písemné a telefonické konzultace jsou Vám k dispozici zaměstnanci NROS na těchto linkách:

Konzultace obsahových náležitostí projektu:

Alena Šváchová, programová manažerka, e-mail: alena.svachova@nros.cz, tel.: 227 217 266 (priorita Krizová pomoc, krizová centra)

Zuzana Ježková, programová koordinátorka, e-mail: zuzana.jezkova@nros.cz, tel.: 227 217 252 (priorita Služby rané péče)

Konzultace k vyúčtování projektu:

Marie Uhlířová, finanční manažerka, e-mail: marie.uhlirova@nros.cz, tel.: 227 217 222

Změny v projektu

Provádění změn v projektu se řídí pravidly, která určuje Smlouva o nadačním příspěvku, Změny v projektu. Příjemce je povinen oznamovat e-mailem nebo písemně.

Změny malého rozsahu

Jde o změny, které neovlivní celkový význam projektu, např. změny v harmonogramu, změna kontaktních údajů, změna realizátora/koordinátora, změna čísla účtu. Je potřeba potvrzení ze strany NROS. Tyto změny je možné nahlásit kdykoliv v průběhu realizace projektu, nejpozději však v průběžné nebo závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Změny velkého rozsahu

Jde o změny, které výrazně ovlivní celkový význam projektu, např. změny v rozpočtu, změna identifikačních údajů příjemce (změny názvu, sídla organizace, statutárního orgánu), změna doby realizace projektu, významné obsahové změny aktivit projektu (zrušení aktivity, změna charakteru aktivity), změny v rozsahu či vymezení cílové skupiny apod. Tyto změny nutné NROS nahlásit 30 dní před uskutečněním změny a jsou ošetřeny Dodatkem ke Smlouvě (vystaví NROS). O změnách týkajících se obsahu projektu informujte NROS elektronicky na alena.svachova@nros.cz nebo zuzana.jezkova@nros.cz.

Prezentace projektu

Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a na internetových stránkách organizace musí být uvedeno „Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations“ nebo vyobrazením loga NROS a VELUX Foundations.

Evaluace projektů

Příjemci mají povinnost poskytovat NROS informace o realizaci projektu, průběžném naplňování cílů, aktivitách, čerpání financí apod. dle stanovených požadavků a na vyžádání. V průběhu trvání projektů, budou od úspěšných žadatelů vyžadovány:

  • Monitorovací dotazníky zasílané e-mailem
  • Průběžné informace prostřednictví e-mailu
  • Průběžné zprávy
  • Závěrečná zpráva
  • Poskytnout NROS plnou součinnost v rámci monitorovacích návštěv

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena