NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

Výběrové řízení pro program včasná pomoc dětem byl ukončen. V rámci dvouletého realizačního období není plánované otevření další výzvy.

Výzva k podání žádosti

Nadace rozvoje občasné společnosti ve spolupráci s VELUX Foundations vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí do programu Včasná pomoc dětem pro nestátní neziskové organizace, které se zabývají problematikou v oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice v těchto dvou definovaných prioritních oblastech.

Záměr programu:

 • Rozšířit dostupnost služeb prioritních oblastí
 • Posílit kapacitu poskytovatelů služeb v prioritních oblastech
 • Posílit odbornost poskytovatelů
 • Podpořit spolupráci napříč specializovaných institucí

Priorita Krizová pomoc, krizová centra

Děti a mládež do 18-ti let ohrožené týráním, zneužíváním nebo jinou akutní nepříznivou situací, která vyžaduje krizovou pomoc prostřednictvím kvalifikovaného odborného centra.

Celkový cíl priority

 • Zvýšit počet dětí, ke kterým se odborná pomoc dostane.
 • Zvýšit počet krizových center s kvalifikovanými pracovníky.
 • Zvýšit dostupnost specializovaných pracovišť, které mezi sebou spolupracují a dokáží zabezpečit dostatečné pokrytí služby v rámci České republiky.
 • Zvýšit počet kvalifikovaných odborníků v existujících krizových centrech, jako jsou psychologové, sociální pracovníci, psychoterapeuti a další potřebné odborné profese.
 • Nastavit kvalitní a fungující systém spolupráce mezi zainteresovanými institucemi.
 • Zvýšit informovanost dětí a veřejnosti o možnosti využití služeb krizových center.
 • Poskytnout podporu pro vzdělávání a zvyšování odbornosti poskytovatelů služeb.

Vítané tematické zaměření programu

 • Rozšíření působnosti (detašovaná pracoviště), zvýšení kapacity a zkvalitnění práce krizových center.
 • Zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů krizové pomoci.
 • Zajištění nebo rozšíření kapacity ambulantních a pobytových služeb krizových center.
 • Prosazování programů, které zabezpečí dostupnost služeb krizové pomoci ohroženým dětem.
 • Posílení informovanosti o službách krizové pomoci, aby bylo zajištěno jednoduché a bezpečné navázání kontaktu s pracovníky krizových center.

Priorita Služby rané péče

Dítě raného věku (0-7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte

Celkový cíl priority

 • Zvýšit dostupnost služeb rané péče, tj. zvýšit počet rodin využívajících této služby.
 • Posílit poskytovatele rané péče - zvýšit jejich kapacity.
 • Podpořit, případně rozšířit síť služby, které mají nejvíce potenciálních a neuspokojených zájemců o službu (kterým z kapacitních důvodů nemohou vyhovět stávající poskytovatelé nebo v místech, kde neexistují) – předpokládáme, že to budou služby pro rodiny dětí se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením.
 • Podpořit programy zaměřené na spolupráci s institucemi prvního kontaktu a péče o ohrožené děti – odbor sociálních služeb, porodnice, pediatr, kojenecký ústav, ústav sociální péče, střediska pro náhradní rodinnou péči.
 • Poskytnout podporu pro vzdělávání a zvyšování odbornosti poskytovatelů služeb.

Vítané tematické zaměření programu

 • Zabezpečení dostupnosti služeb rané péče pro co možná největší počet rodin reagující na nedostatečnou nabídku služeb v potřebných regionech (například zakládání či podpora nových pracovišť, posilování a rozšiřování kapacity stávajících poskytovatelů…).
 • Zabezpečení zvyšování kvality a rozšiřování kapacity poskytovaných služeb (jako je další vzdělávání a supervize pro zaměstnance rané péče, odborné metodické kurzy či semináře pro členy rodiny dětí, pro instituce a pracovníky prvního kontaktu, ústavní či náhradní péče o děti s postižením v raném věku), rozšíření pracovního týmu o další odborníky jako jsou psychologové, logopedi a jiné potřebné profese.
 • Další inovativní programy podporující síť rodičovské informovanosti a svépomoci.

V rámci programu Včasná pomoc dětem budou žadatelé do výběrového řízení předkládat k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý měřitelný pozitivní posun ve vybraných oblastech. Do výběrového řízení mohou žadatelé předložit projektové žádosti na realizaci dvouletých projektů v maximální výši 26 000 EUR. Spolufinancování projektu je možné do výše 25% celkových projektových nákladů. Nadační příspěvky budou vypláceny v Eurech, kurz pro převod prostředků stanovuje příjemce dle kurzu své banky. V Eurech a současně v Korunách bude také od příjemců požadováno vyúčtování.

Délka realizace projektu: 24 měsíců

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015

Konec realizace projektu: 31. 12. 2016

Obecné podmínky a pravidla výzvy:

 • Žadatelem je nestátní neziskové organizace (NNO) poskytující služby v oblastech Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče. Přípustné jsou následující právní formy NNO: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve, ústav.
 • Projekt může podat organizace, která je zapsána v registru poskytovatelů sociální služby Krizová pomoc nebo poskytovatelů služby rané péče.
 • Pokud organizace tuto registraci nemá, pak musí být zapojen garant projektu, který je registrován výše uvedeným způsobem. V takovém případě je třeba k tištěné podobě žádosti přiložit Prohlášení garanta projektu obsahující tyto náležitosti: název organizace, kontaktní osoba zapojená do projektu (jméno, telefon, e-mail) a podepsané čestné prohlášení zástupce statutárního orgánu garanta, že souhlasí se zapojením do projektu.
 • Projektová žádost musí být vyplněna na určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do výběrového řízení podat jen jednu žádost.
 • Projekt může být zaměřen jen na jednu prioritní oblast.

Veřejné výběrové řízení:

Veřejné výběrové řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, hodnocení projektových žádostí je realizováno ve třech stupních:

1. kolo – administrativní zpracovávání žádostí a kontrola formálních náležitostí.

2. kolo – věcné hodnocení žádostí dle daných kritérií v hodnotících komisích a návrh žádostí k podpoře.

3. kolo – rozhodující jednání Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, definitivní výběr žádostí k podpoře.

Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné projektové žádosti jsou ke stažení zde.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí je 7. listopadu 2014 do 16 hodin.

Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli proběhne koncem prosince 2014.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena