NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti: Pomáháte? Pomůžeme

22 HLAV

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D

Ředitelka Centra inovačních studií VŠEM (www.inovacevsem.cz), inovační konzultantka MPSV, členka expertního týmu Evropské hospodářské komise OSN pro politiky inovací a konkurenceschopnosti, členka poroty mezinárodní ceny pro sociální inovace SozialMarie, členka mezinárodního výzkumného týmu SIMPACT (Podpora ekonomického impaktu sociálních inovací) Evropské komise.

Gabriela Kurková

Jedna ze zakladatelek organizace P3. Je koordinátorkou projektu a expertem na mainstreaming a vnější vztahy projektu „TESSEA získává mezinárodní zkušenosti“ a také expert na mainstreaming projektu „Inovativní prosazování sociálního podnikání“.

Ing. Jan Černý

Vzdělání a certifikace:

 • ČVUT Praha, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor jaderná chemie
 • člen Komory auditorů ČR, asistent auditora (od r. 2006)

Praxe:

 • od roku 2006 - BVM - manažer auditorských služeb, manažer auditu (8 let)
 • 2005 - AFIN Brokers, a.s. - investiční zprostředkovatel
 • 2003 - 2004 - tajemník poslaneckého klubu ČSSD v Parlamentu ČR
 • 2002 - vedoucí kanceláře soudního exekutora pro Prahu 10
 • 1994 - 2001 - Sklaník, a.s., N-inženýring, a.s., Nycom, a.s., Arao, a.s. - ekonomický ředitel skupiny
 • 1990 - 1994 - ČSSD - vedoucí informačního oddělení
 • 1985 - 1990 - Chemoprojekt Praha - projektant, technolog ve středisku jaderné chemie

Ing. Jan Kamenický

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Od 1997 pracuje v o. p. s. Člověk v tísni na pozici finančního ředitele. Nárazově přednáší na VŠE, pro NROS a pro další subjekty, a to zejména oblast finančního řízení, daňová specifika neziskového sektoru, vícezdrojové financování apod. Dlouhodobě spolupracuje s Radou vlády pro NNO v různých pracovních skupinách, od roku 2012 je členem této Rady a zároveň členem Výboru pro legislativu a financování.

Ing. Linda Maršíková

vedoucí oddělení financování sociálních služeb na Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ing. Marek Šedivý

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Je manažerem programů rozvoje v organizaci Neziskovky.cz, o. p. s. (v letech 2000–2012 zde byl ředitelem), a také prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Jako lektor a konzultant se věnuje oblasti řízení neziskových organizací, strategického plánování, public relations, marketingu a fundraisingu. Přednášková činnost na ČZU v Praze, VŠE Praha, Ostravské univerzitě, Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci.

Ing. Miroslava Nebuželská

Vystudovala VŠE v Praze, obory Informační technologie, Účetnictví a finanční řízení podniku. Od roku 2004 pracuje ve společnosti BVM Audit s.r.o. jako manažer auditorských služeb a jednatel společnosti. V oboru účetnictví a daní se jako lektor specializuje na neziskový sektor.

Ing. Pavel Němeček

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Akademie múzických umění v Praze. Je ředitelem neziskové organizace Sdružení D v Olomouci a ředitelem konzultační a poradenské agentury InfoThea. V těchto exekutivních pozicích odpovídá za finanční řízení a strategický rozvoj obou společností.

Od roku 2002 působí jako lektor a konzultant rozvoje neziskových organizací se specializací na strategické plánování, fundrasing a zavádění podnikatelských aktivit v neziskovém sektoru. Od roku 2006 je také koučem pro oblast sociálního podnikání (např. koučing podnikatelských záměrů pro Portus Praha, Ergon Třinec, Liga Bruntál, Centrum Paraple) a konzultantem projektů EU pro významné akademické subjekty (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně a Akademie věd ČR). Na Univerzitě Palackého v Olomouci působí jako externí pedagog se zaměřením na oblast fundraisingu a řízení projektů v neziskových organizacích. Je autorem studijních materiálů v této oblasti a přispívá pravidelně do časopisů k tématům a problematice podnikání v nepodnikatelském sektoru.

Ing. Pavla Gomba

Vystudovala VŠ ekonomickou, obor finance. Již 13 let, od ledna 2000, působí jako výkonná ředitelka české pobočky UNICEF (Dětský fond OSN). Byla také členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (2004–2010). V současné době je také členkou správní rady NROS.

Ing. Tomáš Doležel

Vzdělání a certifikace:

 • Vysoká škola ekonomická Praha, obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Daně v podnikání
 • Daňový poradce registrovaný Komorou daňových poradců, číslo 4807

Praxe:

 • od roku 2011 - BVM - daňový poradce, účetní a ekonomický poradce
 • 2008 - 2010 - Auto-Novo-Team, s.r.o. - samostatný odborný pracovník

Jan Dolínek

Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru, často v oblasti pomáhajících profesí. V minulosti pracoval v NROS v programech pro lidská práva a Pomozte dětem. Několik let vedl firemní nadační fond a spolupracoval s řadou nadací v pozici hodnotitele projektů nebo konzultanta grantových programů. Stál u zrodu a po boku internetového portálu Dobrovolnik.cz. Aktuálně pracuje pro štědrou sociální síť hearth.net.

JUDr. Hana Frištenská

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace na Úradu vlády (od roku 2009). V minulosti (2004–2009) pracovala také v NROS – jako zástupkyně ředitelky a office manager, od roku 2008 na pozici vedoucí projektové sekce a jako manažerka pro právní záležitosti. V současné době je členkou správní rady NROS.

JUDr. Lenka Deverová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je samostatná advokátka se specializací na občanské, obchodní a autorské právo; primárně zaměřena na problematiku neziskových organizací. Od roku 2006 působí také jako vysokoškolská učitelka na Fakultě humanitních studií UK, na katedře studií občanské společnosti (specializace: právní rámec občanské společnosti).

JUDr. Olga Sovová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako odborná asistentka a zástupkyně ředitele pro vědu, výzkum, tvůrčí činnost a zahraniční styky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

Mgr. Alena Zieglerová

Vystudovala obor občanský sektor na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Od 90. let působí v oblasti zaměstnanosti, kterou se snaží s využitím projektů spolufinancovaných z ESF obohatit o prvky mezisektorového partnerství a sociální práce. V Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády v letech 2011 – 2015 věnovala své úsilí především prosazování legislativní úpravy a praktické aplikace sociálního podnikání a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Aktuálně působí jako ředitelka jednoho z odborů Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost na MPSV a zároveň jako vedoucí sekce zaměstnanosti a příjmů think-tanku Institut pro sociální inkluzi, z. ú.

Mgr. Jan Horký

Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval rekvalifikační kurz Lektor a konzultant fundraisingu. Je projektovým manažerem v obecně prospěšné společnosti Erudis, která poskytuje vzdělávací služby školám a jednotlivcům v České republice.

Mgr. Michal Čuřín

Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Univerzitě Hradec Králové – výuka a výzkum v oblasti mediální vědy, PR neziskových organizací (oblast knihovnictví a vzdělávání).

Mgr. Pavlína Kalousová

Vystudovala kulturologii na katedře teorie kultury Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001–2011 byla výkonnou ředitelkou o. s. Fórum dárců (Czech Donors Forum). Od roku 2012 je předsedkyní o. s. Byznys pro společnost – největší odborné platformy firem pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Mimo jiné je místopředsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Mgr. Petr Vrzáček

Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, aprobace matematika a občanská výchova. Je zaměstnán na Fakultě humanitních studií UK v Praze jako vyučující na katedře Řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích. Poskytuje také poradenské a konzultační služby v oblasti managementu.

Michal Kudrnáč

Lektor působí v oblasti veřejných zakázek od roku 2008 a zadávání se věnuje i v praxi. Je autorem dvou kurzů, akreditovaných Ministerstvem vnitra pro další vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků. Centrum rozvoje Česká Skalice je v oblasti veřejných zakázek rovněž akreditovanou vzdělávací institucí.

 

MUDr. Jiří Ježek

Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze. Absolvoval Nástavbový výcvik rodinných, systemických a životních konstelací (2009–2010). Je ředitelem o. s. AGNES (agentura neziskového sektoru), působí také jako lektor vzdělávacích kurzů (hlavní zaměření na témata: etika a komunikace v sociální práci, teorie a etika občanské společnosti, personální řízení, management organizace a strategické plánovaní). Externě přednáší na VOŠ sociálně právní v Praze, věnuje se i poradenské a supervizní práci.

Petra Francová

Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru, kde se zabývá zejména sociální problematikou. Založila ve spolupráci s britským Know-How fondem síť občanských poraden v České republice. Je ředitelka a zakladatelkou organizace P3 a manažerkou projektu „Inovativní prosazování sociálního podnikání“. Je také manažerkou projektu „TESSEA získává mezinárodní zkušenosti“.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.

PhDr. Vladimíra Říhová

Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (aprobace filozofie a ekonomie). Coby pedagožka působí na CEVRO Institutu, o.p.s., v Praze, kde vyučuje public relations, sociální dovednosti, manažerské dovednosti, praktickou komunikaci v pracovních vztazích, teorii masové komunikace a memory training. Jako kouč a konzultantka se věnuje oblasti komunikace, PR, managementu a marketingu.

RNDr. Mgr. Petr Couf

Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 1994 působil tamtéž jako odborný asistent, poté pracoval jako konzultant v oboru informačních technologií. Od roku 1997 je daňovým poradcem. Specializuje se na zdaňování právnických osob soukromého práva, jejichž účelem není podnikání, a na vazby mezi soukromým právem, účetnictvím a daněmi.

Od roku 1998 je členem sekce Odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro oblast neziskových organizací. Od roku 2009 je členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Od roku 2007 vyučuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze účetnictví a zdaňování nevýdělečných organizací.

Autorsky se podílel na několika publikacích a studiích se zaměřením na účetnictví a zdaňování organizací občanské společnosti, zdaňování zájmové činnosti fyzických osob a problematiku financování a zdanění v oblasti kultury.

Turner Public Relations s.r.o.

Johana Turner a Pavel J. Turner se PR se věnují téměř dvacet let. Zkušenosti sbírali nejdříve jako zaměstnanci prestižních firem (Mezinárodní organizace pro migraci – IOM, Universal Music, Sony Music) a posléze, coby nezávislí „PíáRisté“, začali pracovat „sami na sebe“, což postupem času logicky vedlo k založení vlastní agentury TURNER PR. Hlavní specializací agentury je oblast kultury (hudba, knihy, divadlo a výtvarné umění), life stylu (kosmetika, design, potřeby pro domácnost) a zdravotnictví (preventivní informační kampaně, charita) a zároveň osobnostní management.

zástupci Platformy pro sociální bydlení

Ing.Vít Lesák, MSc. byl v roce 2016 stipendistou programu Institute for Global Homelesssness pro světové lídry v ukončování bezdomovectví. Během 5 let práce na pozici metodika lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování (odbor ÚV ĆR) spolupracoval ve více než 15 obcích ČR, kde konzultoval nastavení politik sociálního začleňování, vč. sociálního bydlení. Od roku 2015 působí na pozici konzultanta pro inovativní projekty sociálního začleňování při Magistrátu města Brna, kde se věnuje zejména oblasti ukončování bezdomovectví (je spoluodpovědný za pilotní projekty rapid rehousing, sociální nájemní agentura, vyhodnocování programu prostupného bydlení, pilotní ověření koncepce sociálního bydlení v Brně aj.). Od léta 2015 je také ředitelem Platformy pro sociální bydlení, kromě Brna konzultuje politiky sociálního bydlení v Praze, Chomutově, Benešově či Ostravě. Studoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a Rozvojová studia na London School of Economics and Political Science.

Mgr. Jan Snopek působí jako analytik Platformy pro sociální bydlení a současně od roku 2015 jako konzultant pro oblast sociálního bydlení Magistrátu města Brna, kde vedl pracovní skupinu Bydlení, zpracoval tematickou kapitolu Strategického plánu sociálního bydlení a je spoluzodpovědný mj. za přípravu projektů pilotního testování koncepce sociálního bydlení a projektu housing first. Dříve po tři roky působil na pozici experta pro oblast bydlení ve vládní Agentuře pro sociální začleňování, kde jednak ovlivňoval centrální politiku bydlení, jednak konzultoval lokální politiky bydlení v obcích spolupracujících s Agenturou. Několik let rovněž působil v sociologické firmě Gabal Analysis & Consulting, kde se zabýval výzkumy zaměřenými na oblast sociálního vyloučení a sociálního začleňování (mimo jiné byl zodpovědný za zpracování tzv. Gabalovy mapy sociálně vyloučených lokalit). Studoval sociální antropologii v Plzni a v Praze.

zástupci WTF digital, s.r.o.

Ing. Jiří Kepka, CSc. a Mgr. Věra Kepková pracují v konzultační společnosti WTF digital, s.r.o.

Ing. Jiří Kepka, CSc. působí několik let ve statutárních orgánech NROS. Jako konzultant pracoval například pro Cestovní kancelář Fischer nebo Raiffeisen stavební spořitelnu.

Mgr. Věra Kepková se specializuje vedle on-line reklamy především na obsahový marketing a marketing na sociálních sítích. Píše blog „Sociální sítě pro firmy“.

(C) Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena