NROS hledá auditora

10. 4. 2017

Pro audit účetní závěrky NROS za roky 2017, 2018 a 2019 hledáme auditora. Výběrové řízené je otevřené do 31. května 2017.

Předmět zakázky

Cílem je ověření účetní závěrky nadace a zpracování auditorské zprávy v souladu s právními normami ČR upravujícími oblast účetnictví, které jsou platné k datu sestavení účetní závěrky.

Jde o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku 504/2002 Sb., a české účetní standardy pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání. A dále o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vlastní statutární audit je pak realizován v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších změn, doplňků a s mezinárodními auditorskými standardy.

Předpokládaná doba zahájení a ukončení zakázky

Zakázka bude realizována v době od 1. října 2017 za celý účetní rok 2017 do 30. 6. 2020 za účetní rok 2019.

Kvalifikační předpoklady zájemce

Zájemce musí splňovat základní kvalifikační předpoklady, které doloží předložením následujících dokladů:

a) základní kvalifikační předpoklady (je možno nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)

 • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z OR nebo jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, výpis nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Čestné prohlášení, kterým zájemce stvrzuje, že:
 • Není v likvidaci.
 • Nebyl nikdy na zájemce prohlášen konkurz.
 • Čestné prohlášení, kterým zájemce stvrzuje, že nemá nedoplatky:
  – v evidenci daní a poplatků.
  – na pojistném na penále na veřejné zdravotní pojištění.
  – na pojistném a na penále na sociální zabezpečení.

b) specifické kvalifikační předpoklady

Ke splnění specifických předpokladů je zájemce povinen předložit ověřenou kopii registrace v seznamu auditorů nebo auditorských společností v souladu se zákonem 93/2009 Sb., v platném znění.

Zpracování nabídkové ceny

 • Nejvyšší přípustná cena za celé období zakázky je 210.000,– Kč bez DPH.
 • Finanční nabídka musí být předložena v české měně. Cena musí být uvedena s DPH i bez DPH, včetně výše sazby.

V případě zájmu kontaktujte Renatu Kaňkovou: renata.kankova@nros.cz, tel. 227 217 221.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace